REGULAMIN APARTAMENTÓW BRACKA 6 I WARUNKI REZERWACJI W OBIEKCIE.

 1. Informacje ogólne 
  1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania apartamentów i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie BRACKA 6, ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków, tel. 00 48 12 3414011, 00 48 608 000 609 (607), email: info@bracka6.pl  (dalej: “Obiekt”).
  2. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w Apartamentach odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  4. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
  5. Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000303746, dalej: “Operator”) działającego w imieniu i na rzecz Obiektu prowadzonego przez Jolanta Pietkiewicz z siedzibą Bracka 6/7, 31-005 Kraków zarejestrowany przez pod numerem.
 2. Regulamin funkcjonowania Apartamentów BRACKA 6
  1. Pokój w apartamentach wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
  2. W ramach ceny wynajmu Obiekt świadczy następujące usługi: nocleg, sprzątanie co 2 dni lub w okresach wskazanych przez Gościa, wymiana ręczników i pościeli w okresie uzgodnionym z Gościem, dostęp do wszystkich udogodnień opisanych w ofercie wynajmu. Cena zawiera podatek Vat.
  3. Recepcja obiektu jest otwarta w godzinach 8:00-22:00. W przypadku późnego przyjazdu wymagana jest informacja od Wynajmującego. W przeciwnym wypadku niezbędny jest kontakt telefoniczny z personelem obiektu.
  4. Gość uzyskuje dostęp do apartamentu poprzez zakodowaną kartę dotykową, która otwiera również drzwi główne z klatki schodowej. Karta jest aktywna do godziny 12.00 ostatniego dnia pobytu.
  5. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  6. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
  7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  8. Wszystkie przedmioty znajdujące się w pokojach i w częściach wspólnych są własnością hotelu i nie mogą być wynoszone na zewnątrz obiektu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś przedmiotu po wymeldowaniu Gościa, Wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa równowartością jego kosztu wg cennika znajdującego się w recepcji.
  9. Gość ponosi w całości odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  10. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w pokoju od godziny 8.00 do godziny 22.00.
  11. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 . Ze względu na to, że obiekt wynajmu znajduje się w kamienicy mieszkalnej , zakłócenie ciszy w porze nocnej może skutkować natychmiastowym nakazem opuszczenia pokoju, z zachowaniem obowiązku zapłaty za całość pobytu.
  12. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.
  13. W pokojach, w pomieszczeniach wspólnych oraz na klatce schodowej obowiązuje zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu w w/w pomieszczeniach Wynajmujący obciąży Gościa jednorazową dodatkową opłatą w kwocie 250 złotych.
  14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie, będą odesłane na jego koszt pod adres zameldowania na specjalne życzenie Gościa.
 3. Reklamacje
  1. Jeśli Gość w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem info@bracka6.pl lub telefonicznie pod nr tel. 00 48 12 3414011, 00 48 608 000 609 (607))
  2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 7 dni.
  3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)
 4. Anulowanie rezerwacji
  1. Rezerwację można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji (link do zarządzania rezerwacją znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji) lub zgłosić recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
  2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
  3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
  4. Warunki anulacji wynikające z profilu powiązanego z rezerwowaną przez klienta ofertą.
 5. Dane osobowe
  1. W trakcie dokonywania rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora.
  2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Gość ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji Operatora, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także w innych obiektach korzystających z systemu Operatora, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.
  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Gość ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Ustalenia końcowe
  1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez Gościa adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
  2. Gość odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
  3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
  4. Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
  5. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie BRACKA 6 oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.